Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox adds full URL to email link

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi erminea

more options

Firefox 59.0.2 (64-bit) When clicking the 'Page actions' icon in the search field, and selecting 'Email Link...' a Thunderbird email Write box opens as normal. In the past, these email Write boxes had the title of the Firefox page being emailed in the Subject line, and nothing else. Since upgrading to Firefox Quantum, the Subject line now contains the title and the full URL of the Firefox page being emailed. Is there any way to keep Firefox from adding the full URL of the the page being emailed to Thunderbird?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, please see if your question is answered in Thunderbird Help as is where this should possibly be posted : https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird

more options

Thanks - I am getting a reply in the Thunderbird forum