Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bug: Tabs gone despite session saving if you close normal window before private

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

Hello,

I recently discovered why my session is gone after closing my browser despite i have session saving enabled in the options.

The situation: - One "normal" window with a lot of tabs - "Show windows and tabs of last session" enabled in options - One private mode window with some tabs, but these won't save anyways, because it is private mode

The problem: If i close the "normal" window BEFORE the private mode window, all tabs of my normal window are gone after starting the browser or opening a normal window again. Only if i close the private mode window before "normal" window, then my session of the normal window is saved.

That shouldn't be happening when there is an option (last session saving) to actually prevent tabs from closing despite you closed the browser (at least for "normal" sessions).

So please fix. Thank you.

Best regards, Frantic

Hello, I recently discovered why my session is gone after closing my browser despite i have session saving enabled in the options. The situation: - One "normal" window with a lot of tabs - "Show windows and tabs of last session" enabled in options - One private mode window with some tabs, but these won't save anyways, because it is private mode The problem: If i close the "normal" window BEFORE the private mode window, all tabs of my normal window are gone after starting the browser or opening a normal window again. Only if i close the private mode window before "normal" window, then my session of the normal window is saved. That shouldn't be happening when there is an option (last session saving) to actually prevent tabs from closing despite you closed the browser (at least for "normal" sessions). So please fix. Thank you. Best regards, Frantic