Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Retrieve old bookmarks from Firefox Sync, how?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

I synced my profile, and I retrieved my bookmarks, but I opened my Firefox profile with another version of Firefox, and it erased my bookmarks, and now I can't retrieve my bookmarks from my synced account.

Is there a way for me to get my bookmarks please? Surely it has to be in the database somewhere.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

HI, respond to this post https://support.mozilla.org/en-US/questions/1212511 only if you have further questions. Thank You.