X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I get Google calendar (on firefox) to return to English?

Được đăng

My google calendar is suddenly giving me commands in another language (I think it may be Danish). My attempts to correct this have been unsuccessful, as I can't read the Danish pull down menus. How can I restore English without reading Danish?

My google calendar is suddenly giving me commands in another language (I think it may be Danish). My attempts to correct this have been unsuccessful, as I can't read the Danish pull down menus. How can I restore English without reading Danish?

Giải pháp được chọn

At calendar.google.com , you should see a top bar with several buttons.

Choose the one that looks like a Cog and click it. Then, click the first choice.

In this new page it took you to, the first drop down box is a list of languages. Find and choose "English"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 28.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

ryanguy 1 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

At calendar.google.com , you should see a top bar with several buttons.

Choose the one that looks like a Cog and click it. Then, click the first choice.

In this new page it took you to, the first drop down box is a list of languages. Find and choose "English"

At calendar.google.com , you should see a top bar with several buttons. Choose the one that looks like a Cog and click it. Then, click the first choice. In this new page it took you to, the first drop down box is a list of languages. Find and choose "English"

Người tạo câu hỏi

Thanks so much.

Thanks so much.