Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not allow the sidebar on www.youtube.com to scroll.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1372 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I had Firefox set to automatically update and didn't think anything of it. It installed an update this morning. Now, when I open up Youtube, the left sidebar will not scroll. The update is the only thing that has changed. How do I fix this?

Thanks

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Giải pháp được chọn

See jscher2000's post in this thread :

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/-_UxKAe43B4

(posted yesterday)