Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox having conflict? Do I need 52.5.2 if I have Quantum 59.0.1 installed?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've had several times when 52 was labelled as a prob and had to shut it using Task Manager on Win 8.3 - out of Outlook email link was last issue hanging into Comcast... so there's that... Help? Liah

I thought it was 8.3 upgraded from .1... hmmmm...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do I need 52.5.2 if I have Quantum 59.0.1 installed?

That depends on you and your needs. Do you want to keep using older add-ons? Stay with 52.

I've had several times when 52 was labeled as a prob and had to shut

What was the exact message? Did it give details on the problem?