On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to deleate book mark or multiple book marks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to delete a bookmark. This is not always possible for some reason. I need to know how to delete a bookmark when the prompt or choice does not show up on the Bookmarks tab.

I need to delete a bookmark. This is not always possible for some reason. I need to know how to delete a bookmark when the prompt or choice does not show up on the Bookmarks tab.

Giải pháp được chọn

Single click on what you don't want. If there are others as well, (Windows) hold down the <Control> key and single click them as well. After, press the <Delete> key. Macs may be a bit different.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Single click on what you don't want. If there are others as well, (Windows) hold down the <Control> key and single click them as well. After, press the <Delete> key. Macs may be a bit different.