Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear Cache History

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Since updating Firefod to V58.0.2 my Cache History is no longer being cleared. My settings are shown in the atteched image.

One of my startup tabs is BBC weather for my location. With "Clear Cache History" ticked I should be seeing today's weather, but since updating to 58.0.2 I now see yesterdays weather and I have to refresh the page each time.

Anyone else finding this problem ?

Firefox V 58.0.2 Windows 7

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Location of the cache/cache2 folder; Windows: *C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\ Mac: ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/ Linux: ~/.cache/mozilla/firefox/

Close Firefox. Open your file browser to the above, and remove the folder.

more options

Not to sound like a television comedy, but have you tried turning it off and on again (the setting, that is)? Very occasionally, that helps.