X
Tap here to go to the mobile version of the site.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã được lưu trữ. Please ask a new question if you need help.

MOZ_CRASHREPORTER_DISABLE=1 in Linux

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
Được đăng

Hi,

I installed firefox-esr (52.5.0-r0) in alpine 3.6 and I want to run it in docker. So I set MOZ_CRASHREPORTER_DISABLE=1 in docker ENV but it doesn't help me and I still got core.1283... files in my docker workdirectory.

Is it variable working in firefox-esr (52.5.0-r0) and in linux or what I missed ?

Hi, I installed firefox-esr (52.5.0-r0) in alpine 3.6 and I want to run it in docker. So I set MOZ_CRASHREPORTER_DISABLE=1 in docker ENV but it doesn't help me and I still got core.1283... files in my docker workdirectory. Is it variable working in firefox-esr (52.5.0-r0) and in linux or what I missed ?

Additional System Details

Ứng dụng

  • User Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36

Thông tin thêm