Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no more drag & drop?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ronicerz

more options

up until the latest update, I was able to DRAG & DROP : -bookmarks to organize them, - tabs to create bookmarks, -tags to consolidate webpages. -to reorder tabs.

I have reinstalled firefox to see if that would solve the issue, but no dice.

up until the latest update, I was able to DRAG & DROP : -bookmarks to organize them, - tabs to create bookmarks, -tags to consolidate webpages. -to reorder tabs. I have reinstalled firefox to see if that would solve the issue, but no dice.

Được chỉnh sửa bởi Ronicerz vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I solved my own problem. Freeing up disk space and rebooting the computer seemed to allow all drag and drop features to function again.