Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing to command mode when using Vim keybindings in Editor

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have devtools.editor.keymap set to "vim" and have tried going from insert mode back to command mode using ESC, CTRL-[, and CTRL-L and none of these solutions have worked. CTRL-[ changes to the devtools tab to the left, ESC opens the JS console, and CTRL-L seems to have no affect. So, how do you change from insert mode to command mode using vim keybindings in the editor?