Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox takes very long time to load Amazon Kindle Library

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I open Kindle Cloud Reader on Firefox (v58), it takes very long time (practically forever) to load my library. Other buttons on the site seem working and I can go to kindle store or access my notes and highlight, but only a spinning a wheel is shown in the library. This seems to happen on Firefox only, Chrome and Vivaldi works. I tried disabling tracking protection and privacy protection add-ons, but it didnot work. The guidance here https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can also didn't work. How can I solve this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi khuonghuynh vào