Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't get my email addresses saved. Using Godaddy webmail. It used to do it but I think I changed something in firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi josiebops1977

more options

I think I changed a setting to provide more privacy/protection but now my email addresses have to be typed in all the time on godaddy webmail.

I think I changed a setting to provide more privacy/protection but now my email addresses have to be typed in all the time on godaddy webmail.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You got two choices. Either you set it to Remember the login/pswd or set it to not Remember login/pswd in the settings Options.

more options

That's what I thought but that option is now grayed out.