Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All saved logins and passwords lost after mozilla update today

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 12178 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

hi all mozilla did an update today and now all my saved logins and passwords have disappeared. I googled a few answers and it states to delete this file secmode.db. I cant find this currently. I have also been using mozilla firefox account which supposedly saves the details somewhere. Can anyone please point me in the right direct step by step to recover these missing logons details or how to restore them please.

Giải pháp được chọn

DaOwenG said

I have also been using Mozilla firefox account which supposedly saves the details somewhere

By this, are you talking about sync?


Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

DaOwenG said

I have also been using Mozilla firefox account which supposedly saves the details somewhere

By this, are you talking about sync?


Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible