Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there ANY WAY to import my bookmarks from my desktop to my phone???

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Firefox Quantum 58.0.1 Desktop browser. Firefox Account logged in, Sync settings checked: Bookmarks, Logins, History.

Firefox Mobile browser 58.0.1. Firefox Account logged in, Sync settings checked: Bookmarks, Logins, History.

Hit 'Sync now' - allow to finish. No bookmarks, history, etc. Bookmarks section shows a big grey star and the words, "Bookmarks you save show up here." Restart browser, no bookmarks, history, etc. Nothing seems to work since the browser was updated a few months ago.