Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am running Mac 10.7.5 - which version of Firefox do I need?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21468 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have Mac 10.7.5 and I can't get a newer OS and I need to know which version of Firefox I need to download. Their old directory of files is extremely hard to navigate and I don't know which one I need. Please help!

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-osx - Firefox support has ended for Mac OS X 10.6, 10.7 and 10.8

Firefox 45.9.0esr will be the most up to date version with security fixes that will run on OS X 10.6, 10.7 and 10.8.

http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/ http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/en-US/

The Firefox 48.0.2 was released August 24, 2016 and is missing several security updates that the Firefox 45.9.0esr released on April 19, 2017 has.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-osx - Firefox support has ended for Mac OS X 10.6, 10.7 and 10.8

Firefox 45.9.0esr will be the most up to date version with security fixes that will run on OS X 10.6, 10.7 and 10.8.

http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/ http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/en-US/

The Firefox 48.0.2 was released August 24, 2016 and is missing several security updates that the Firefox 45.9.0esr released on April 19, 2017 has.