Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I run firefox developer and firefox quantum at the same time?

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi spurscwby

more options

Hello,

I can run Firefox Developer 59.0b4 64bit and Firefox Quantum 58.0 64 bit on my desktop, but I cannot run the same browsers on my laptop. Both my laptop and desktop are HP and 64 bit. Any suggestions would be greatly appreciated.

Thanks

Giải pháp được chọn

You can use two desktop shortcuts, one for each Firefox version and specify the profile folder via the -P parameter. Add the "-no-remote" command line switch for the Firefox version you do not want to be the default browser because you can't open external links in a Firefox instance opened with -no-remote.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Open Developer Edition, type about:preferences in the URL and press enter. Then check the box that says: Allow Firefox Developer Edition and Firefox to run at the same time. Then Restart!

more options

Thanks Mkll, but I did try that and it didn't work for me.

more options

Giải pháp được chọn

You can use two desktop shortcuts, one for each Firefox version and specify the profile folder via the -P parameter. Add the "-no-remote" command line switch for the Firefox version you do not want to be the default browser because you can't open external links in a Firefox instance opened with -no-remote.

more options

Thank you both. Everything working well now!