Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'd like to put an icon on my desktop for Pandora. How do I do this?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5970 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PatH43

more options

I have a Dell Inspiron with OS of Vista. I would find it much more efficient to use an icon to boot up Pandora, as opposed to search my email to find it then boot. Could I put an icon on my desktop to do this?

Giải pháp được chọn

You can create a desktop shortcut to a web address in two different ways.

(1) After you launch the Pandora page the next time, resize the window so you can see the desktop, then click-and-drag the padlock icon (or i-in-a-circle icon) from the left end of the address bar out to the desktop.

Then you can right-click > Rename the shortcut to something short and readable.

(2) In the email message, right-click the link and Copy Link Location.

Then right-click on your desktop, click New, click Shortcut. In the little dialog that comes up, paste the URL, then click Next, then give the shortcut a name you like, then click Finish.

Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can create a desktop shortcut to a web address in two different ways.

(1) After you launch the Pandora page the next time, resize the window so you can see the desktop, then click-and-drag the padlock icon (or i-in-a-circle icon) from the left end of the address bar out to the desktop.

Then you can right-click > Rename the shortcut to something short and readable.

(2) In the email message, right-click the link and Copy Link Location.

Then right-click on your desktop, click New, click Shortcut. In the little dialog that comes up, paste the URL, then click Next, then give the shortcut a name you like, then click Finish.

Success?

more options

Worked perfectly!!! Thanks!