Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to change my private windows shortcut from ctrl+shift+p to chromes default ctrl+shift+n, since I got used to it. Any way?

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I want to change my private windows shortcut from ctrl+shift+p to chromes default ctrl+shift+n, since I got used to it. Any way?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That would be something you change from Windows and I doubt from FF can do that change.

more options

WestEnd dijo

That would be something you change from Windows and I doubt from FF can do that change.

what I mean is that in firefox you can access the tab for private nagivation by its shortcut ctrl shift p, but in chrome the shortcut was ctrl shift n, as in other browsers.. is there any way of changing firefox shortcut to match the others?

more options

In Firefox the Ctrl + Shift + P is set for New Private Window and Ctrl + Shift + N is set for Undo Close Window.

Since Ctrl + N is for a New Window it makes sense for Undo Close Window to be Ctrl + Shift + N and not Ctrl + Shift + P

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

There are a number of keyboard related extensions for Firefox 57+ such as https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/shortkeys/ - Shortkeys (Custom Keyboard Shortcuts) for Firefox