Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there's almost no diffeence between "tab" and "window".

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

the new update 57.0.4(64 bit) carries a bug. i hit a new tab, and the taskbar shows a new window. chrome isn't showing up anything like this, so probably its an issue with firefox only. i use a windows8.1 64 bit system. problems are more while closing the application. i need to close every tab(better call it window) separately. Iam attaching a screenshot for more elaborations. you can see the windows overlook through taskbar shows the exact tabs on top of the screen. number of outlines of firefox in the taskbar used to represent the number of windows. till last week it used to be just one for multiple tabs on same window. but you can see now they are equal to number of tabs on the same window expecting a reply ASAP

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hi, you can go to the firefox menu ≡ > options > general panel & uncheck the "Show tab previews in the Windows taskbar" setting.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, you can go to the firefox menu ≡ > options > general panel & uncheck the "Show tab previews in the Windows taskbar" setting.