Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

inspector crash

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Occurs every time I use inspector on elements. Mac High Sierra. Latest build of FF. I use the inspector to inspect an element and its styles, it crashes the browser.

Occurs every time I use inspector on elements. Mac High Sierra. Latest build of FF. I use the inspector to inspect an element and its styles, it crashes the browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx29

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support