X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Firefox crashes continually on start up whether in safe mode or not, goes straight to crash reporter. Mavericks, Mac Pro, latest Firefox Quantum

Crash ID: bp-b3500d31-3391-4a41-83af-c05cf1171230

Firefox crashes continually on start up whether in safe mode or not, goes straight to crash reporter. Mavericks, Mac Pro, latest Firefox Quantum Crash ID: bp-b3500d31-3391-4a41-83af-c05cf1171230

Giải pháp được chọn

It is crashing on this file libstdc++.6.dylib What I read it is a OS problem cured with a reinstall of your OS. Will over no solutions as would like you to check this in your OS's Forum/s.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.3 Safari/537.86.7

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

It is crashing on this file libstdc++.6.dylib What I read it is a OS problem cured with a reinstall of your OS. Will over no solutions as would like you to check this in your OS's Forum/s.

It is crashing on this file libstdc++.6.dylib What I read it is a OS problem cured with a reinstall of your OS. Will over no solutions as would like you to check this in your OS's Forum/s.