Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bp-5fe4c245-43c4-47d8-affa-1d2741171229

Giải pháp được chọn

Are you using Firefox ESR?


Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 55.0.3 Build ID 20170824053622 OS Windows 7 OS Version 6.1.7600

bp-5fe4c245-43c4-47d8-affa-1d2741171229 Signature: JS::Zone::~Zone

This is for Sumo's Related Bugs 1402473 RESOLVED FIXED Intermittent PROCESS-CRASH | tps | application crashed [@ JS::Zone::~Zone]

1402225 RESOLVED WORKSFORME Intermittent PROCESS-CRASH | tps | application crashed [@ JS::Zone::~Zone]

more options

Giải pháp được chọn

Are you using Firefox ESR?


Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?