Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Media Recorder API is not working correctly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Balázs Meskó

more options

Hi all,

I have 2 issues with Media Recorder API using Firefox 57 and Firefox ESR 52.5.0

1) FIREFOX ver. 57 MediaRecorder.start(100) - 100 The number of milliseconds to record into each Blob, so I add 100ms of video record into different blobs, but current implementation of firefox ignores this timeslice and record 1 or 2 seconds into each blob, it ignores my 100ms on start(100) method https://www.screencast.com/t/oSRjmXVSa

2) FIREFOX ESR 52.5.0 Issue with Pause() - Resume() methods for media recorder steps to reproduce: - Start recording - recording video into blobs correctly - Pause recording ....nothing happening.... it's correct because we paused recording - Continue recording .... nothing happening, it's incorrect because we resume recording - Stop the recording after stopping recording appends a big blob with missed data between Continue - Pause state, but it also appends data between PAUSE - CONTINUE, that's incorrect, I click pause button and I don't want to record this time period between Pause-Continue state. https://www.screencast.com/t/sD7HPDIjtV1Y

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think, that you would be better off reporting these kind of bugs into Bugzilla: https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi