Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After update to version 57 firefox no longer asks for master password to access stored passwords

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JulianK

more options

I've just tried looking at saved passwords. In the past I needed to enter a master password to do this. But now the saved passwords can be displayed without entering the master password.

Giải pháp được chọn

Is there still a checkmark for using the master password?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins

What happens if you remove the checkmark to use master password?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Is there still a checkmark for using the master password?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins

What happens if you remove the checkmark to use master password?

more options

No, the "Use a master password" check box was not checked. I checked it, then clicked change master password. The "Current Password" field said "not set".

more options

I think I am mistaken. I have the master password enabled in Thunderbird. I must have turned if off in Firefox some time ago. I haven't had an "Enter master password" prompt in Firefox for ages, but its come back now that I've reenabled the Master password feature. Sorry for wasting your time.