Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My email was returned by ISP. The email account is valid and active, but now I cannot manage or logon to my Sync account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox was refreshed but the Sync account email was locked. The email is restored and I do have sync data but I cannot manage the account now. The Sync logon screen says Your email was returned even though the email is functional.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options