Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I check my internet speed?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 192 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I would like to know how to check my internet speed. I am using Comcast for internet. I have a Mac with OS 10.11 El Capitan. I have heard about internet speed radar, but that might be only for windows systems.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello, click on this link to check your internet speed: https://fast.com

If this solved your problem, mark as solution.

more options

Another test site that uses HTML5 data:

more options

Note that you use an outdated Firefox 47.0 version.

Please update to the current Firefox 57.0.2 release.

more options

Giải pháp được chọn