Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why my booksmarks disappeared in the upgraded Firefox

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi VladoK

more options

my Firefox upgraded and all my bookmarks disappeared in the the upgraded version. I was not able to restore them again. Where are my bookmarks? I tried most of the solutions published so far w/o result. There is no backup of these files either. Please help restoring the bookmarks. I am using windows 7.11

Giải pháp được chọn

this does not solve the problem. I tried it before posting my question. The other bookmarks icon appears but it is not populated with my older bookmarks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi,

If you can't find all of your bookmarks and bookmark folders after updating to the new Firefox Quantum (version 57), try this solution:

  1. Click on the Library 57 library icon icon on your Firefox toolbar.
  2. Click on Bookmarks, then click on Bookmarking Tools.
  3. Click on Add Bookmarks Menu to the Toolbar.
    • A Bookmarks Menu Bookmark Menu icon (star on tray) icon will be added to your toolbar.
  4. Click on the new Bookmarks Menu icon. You should get the same Bookmarks Menu as in earlier Firefox versions.

Let us know if this solves the problem.

more options

Giải pháp được chọn

this does not solve the problem. I tried it before posting my question. The other bookmarks icon appears but it is not populated with my older bookmarks.