Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I have Top Sites if no History?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am curious about privacy and security. In my Preferences > Privacy & Security > History I have "Never remember history" selected. How is that I have data for "Top Sites" if FF is not keeping any record ? I see Top Sites data even if I close and restart FF. I was assuming "Never remember history" would save me from never having to manually click clear current history and further I was assuming this would include clearing cookies & cache.

I am curious about privacy and security. In my Preferences > Privacy & Security > History I have "Never remember history" selected. How is that I have data for "Top Sites" if FF is not keeping any record ? I see Top Sites data even if I close and restart FF. I was assuming "Never remember history" would save me from never having to manually click clear current history and further I was assuming this would include clearing cookies & cache.