Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open multiple pages on startup

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6019 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

How can I get 2 pages to open automatically in new tabs upon launching Firefox?

Giải pháp được chọn

Firefox supports multiple "home tabs." For example, you can open the two tabs you want to see, then open the Preferences page and in the Startup section, under Home page, click the "Use Current Pages" button.

Please also see: How to set the home page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox supports multiple "home tabs." For example, you can open the two tabs you want to see, then open the Preferences page and in the Startup section, under Home page, click the "Use Current Pages" button.

Please also see: How to set the home page.