Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla "Take a Screenshot" includes grapics not in the selection box?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Sometimes there is a menu bar and other things above or surrounding an image. Apparently, the Mozilla "take a screenshot" gets confused, and although other parts of the page are above, they end up IN the image when using the screenshot.

Here is an example. The selection box was ONLY of the photo (which scrolled on and off the screen horizontally and vertically). The box only surrounded the image, yet here is what it captures..

Mozilla 57.0 64bit on W10.

Đính kèm ảnh chụp màn hình