Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website fails too load with script error: too much recursion (lenovo.com)

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aleksator

more options

When you try to customize a laptop on lenovo.com website, script that does that fails to load with infinite recursion. Here is a direct link to try: https://www3.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-p/ThinkPad-P71/p/20HKCTO1WWENUS0/customize Same with privacy mode turned off and all extensions disabled. I don't use proxy server.

Chrome works just fine.

System: uname -a Linux N56VZ 4.13.12-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Nov 8 11:54:06 CET 2017 x86_64 GNU/Linux

When you try to customize a laptop on lenovo.com website, script that does that fails to load with infinite recursion. Here is a direct link to try: https://www3.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-p/ThinkPad-P71/p/20HKCTO1WWENUS0/customize Same with privacy mode turned off and all extensions disabled. I don't use proxy server. Chrome works just fine. System: uname -a Linux N56VZ 4.13.12-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Nov 8 11:54:06 CET 2017 x86_64 GNU/Linux

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Looks like screenshot did not attach to the original post. Here it is:

more options

Just checked under Windows 10 - work fine there, so it is system dependent.