Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync Not Working on Mac / IOS Devices

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
more options

Trying to sync my bookmarks and add-ons from my desktop firefox (Mac) with my IOS apps (iPhone & iPad). Have fresh apps on all devices. Have a new Firefox account. All are signed into that account. On my desktop screen, a window appeared notifying me that the devices are syncing with desktop app. And yet my devices do not show my bookmarks nor add-ons from desktop app. What am doing wrong? Seems like a simple setup. Simply not working.

Trying to sync my bookmarks and add-ons from my desktop firefox (Mac) with my IOS apps (iPhone & iPad). Have fresh apps on all devices. Have a new Firefox account. All are signed into that account. On my desktop screen, a window appeared notifying me that the devices are syncing with desktop app. And yet my devices do not show my bookmarks nor add-ons from desktop app. What am doing wrong? Seems like a simple setup. Simply not working.