Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it really really no work around for a blind person like me who uses JAWS for Windows 18 to access Firefox 57? Please help our community. Thank you.

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GeePoosh

more options

Using Firefox 57 with JAWS for Windows screen reader v18.0

Giải pháp được chọn

No, it does not work with JAWS 18 or under. We are actively working on a fix to enable JAWS users to update in the future, but it isn't ready yet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, it does not work with JAWS 18 or under. We are actively working on a fix to enable JAWS users to update in the future, but it isn't ready yet.

more options

Aww, ok thanks for your answer. I guess we're just going to wait for further progress. Thanks Again buddy.