Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I overwrite old tabs when opening new ones in Firefox 57?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Before Firefox 57 I used an extension called ReplaceTabs that would overwrite existing tabs when I opened new ones. This extension doesn't work n Firefox 57 and I couldn't find a way to enable this functionality.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The best I can suggest to most quickly dump the old tabs is to Shift+click the Open All in Tabs button to launch those tabs in a new window, then manually close the old window.

But maybe someone is working on a new add-on for this.