Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a way to add exceptions to use system colors option?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

i need to exclude certain sites from being changed , is there a way to add an exception or force exclude those sites from being affected by the firefox use system colors option?

i need to exclude certain sites from being changed , is there a way to add an exception or force exclude those sites from being affected by the firefox use system colors option?