Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does any one know why Gameroom will not open in the new version of firefox ? says update flash already done everythingit used to open in Face Book

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Gameroom used to work on on Face book ( within ) facebook ) ..we have tried everything to to your update..it still asks for flash update which we have done ...we have tried everything we can think off ...It did used to work a few days ago and for several months...new version firefox it does not ..it does workon Game room ,,but no longer works on face book butthe page does load but not in FULL on facebook so cant paplay on face book only on Gameroom any idea ?? Thank you one of many asking this question...Thank you in advance John

Gameroom used to work on on Face book ( within ) facebook ) ..we have tried everything to to your update..it still asks for flash update which we have done ...we have tried everything we can think off ...It did used to work a few days ago and for several months...new version firefox it does not ..it does workon Game room ,,but no longer works on face book butthe page does load but not in FULL on facebook so cant paplay on face book only on Gameroom any idea ?? Thank you one of many asking this question...Thank you in advance John