Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

Crash ID: bp-9dd85749-1df1-4934-8758-829151171118 Crash ID: bp-4501b3fd-83ac-4b0b-a88d-631dd1171014 Crash ID: bp-196616a5-320a-4903-b9d0-fd79e1171014 Crash ID: bp-abe593ac-8c4d-4d92-b5d2-c44581171014 Crash ID: bp-cc368ff9-3dca-4b15-8b4e-b9fe11171114 Crash ID: bp-e7db4d43-53c5-4f66-8b8a-3f4b41171108 Crash ID: bp-f7b20844-29ac-44ec-84ca-43f0b1171102 Crash ID: bp-fda8f63e-e5e5-4332-b8be-3befe1171026 Crash ID: bp-3db47a87-00b4-48ae-a6eb-5a2891171030

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, try updating you graphics drivers Upgrade your graphics drivers to use hardware acceleration and WebGL

Also, there may be a conflict with Malwarebytes so try updating or disable to test.

In addition, hold down Shift when you start Firefox to start in Safe Mode. More - Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you!