Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated Firefox no longer shows bookmark folders - how do I get back that?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Recently updated Firefox lost my bookmark folders... except of course enabling sidebar or open the menu. How do I get back on the top bar like the older version?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, the following steps should get you back to the bookmarking structure you're familiar with :))

  • click on the 57 library icon library icon and go to bookmarks > bookmarking tools > add bookmarks menu to the toolbar.
  • now when you click the Bookmark Menu icon (star on tray) icon that's newly appearing on the toolbar, you'll get to the same bookmarks menu like in earlier versions...