Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox New Tab Functionality Complaint

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Why is it that still to this day FireFox wont let users change the behaviour of new tab? why can't there be a setting where we enter a URL that loads on opening a new tab instead of forcing the user into installing 3rd party add-ons?

Why is it that still to this day FireFox wont let users change the behaviour of new tab? why can't there be a setting where we enter a URL that loads on opening a new tab instead of forcing the user into installing 3rd party add-ons?