Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 57 won't start on a Hebrew Windows [ "Profile Missing" error message ]

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I have a computer running Hebrew. since I upgraded to Firefox 57 - I started getting "Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible" every time I try to open Firefox I get that error message. Reinstalling Firefox doesn't work. Refreshing Firefox doesn't work.

When I delete the profile directory - it open up for the first time, then when I close and reopen - error message... Creating a new profile ( the above way - open it after deleting profiles ) doesn't work.

Same thing happen on my Hebrew laptop - it must be a problem with Firefox on a Windows with a Hebrew language.

Please fix it.

Giải pháp được chọn

hi, thanks for reporting this. i think we have fixed this issue now with the updated firefox 57.0.1 which is available through https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, thanks for reporting this. i think we have fixed this issue now with the updated firefox 57.0.1 which is available through https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/