Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just up dated firefox today, 11/16/17. No top bookmarks. Big problem!!!!!!! too busy at work to deal with this!!!!!!!!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mkll

more options

I don't have time to research a fix for this!!!!!!!! Just tell me how to make it work. Very unhappy.

I don't have time to research a fix for this!!!!!!!! Just tell me how to make it work. Very unhappy.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello, If you mean the Bookmarks Menu you can restore that quite easily, click on the hamburger menu (or Firefox menu) in the top right hand corner, click on Customize Firefox, and drag the Bookmarks Menu back to the User Interface like in the attached screen-shot.

If this solved your problem, mark as solution so others can fix it too!