Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I move the bookmarks toolbar below the locationbar in FF Quantum?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

How can I move the bookmarks toolbar below the toolbar that contains the location bar? I've already moved the tabs below the location bar but I also prefer to have the bookmarks toolbar right above the tabs.

How can I move the bookmarks toolbar below the toolbar that contains the location bar? I've already moved the tabs below the location bar but I also prefer to have the bookmarks toolbar right above the tabs.