Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to pop up an alert while closing my application in firefox and I am using the latest version of fire fox. I used unload,onbeforeunload But nothing works

more options

I have used the following code:

    var myEvent = window.attachEvent || window.addEventListener;
    var chkevent = window.attachEvent ? 'onbeforeunload' : 'beforeunload'; /// make IE7, IE8 compitable
    myEvent(chkevent, function(e) { // For >=IE7, Chrome, Firefox
      var confirmationMessage = 'Are you sure to leave the page?'; // a space
      (e || window.event).returnValue = confirmationMessage;
      return confirmationMessage;
    });
I have used the following code: var myEvent = window.attachEvent || window.addEventListener; var chkevent = window.attachEvent ? 'onbeforeunload' : 'beforeunload'; /// make IE7, IE8 compitable myEvent(chkevent, function(e) { // For >=IE7, Chrome, Firefox var confirmationMessage = 'Are you sure to leave the page?'; // a space (e || window.event).returnValue = confirmationMessage; return confirmationMessage; });

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could you try the code pattern in this article:

https://developer.mozilla.org/docs/Web/Events/beforeunload