Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm trying to get visited and unvisited links to be more visible colors.

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I tried changing colors using the options page but it seems to override all webpage colors. I use Bing search mostly. The purple and blue colors are hard to see. Is this something that I would have to change on Bing or Google.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can look at and extension like this:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Sorry, I think that this one is more appropriate for Google:

more options

In the Color options, if you check the box select to override Always, then yes, all colors will be overridden. If you don't check that box make that selection, then your link colors will be used on sites that do not specify their own, but if they do specify their own, then the page's rule will be followed.

An add-on, or perhaps some custom style rules, probably are the best workaround for those kinds of sites. Do cor-el's suggestions work for you?

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào