Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes on startup

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Crash ID: bp-d33ccc56-4b5b-483b-9f2f-1b66d1171011

Firefox crashes on startup. The crash still happens in Safe Mode and after Reinstallation of Firefox. Please help.

Giải pháp được chọn

Product Firefox Release Channel release Version 56.0.1 Build ID 20171002220106 OS Windows 10 OS Version 10.0.15063

bp-d33ccc56-4b5b-483b-9f2f-1b66d1171011 Signature: fslsp_x64.dll@0x15385

fslsp_x64.dll = F-Secure security software

ucrtbase.dll = Windows

KERNELBASE.dll = Microsoft

user32.dll = Windows User API

fsgkiapi_x64.dll = F-Secure Corp


Check F-Secure for updates. If the problem continues, disable it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Product Firefox Release Channel release Version 56.0.1 Build ID 20171002220106 OS Windows 10 OS Version 10.0.15063

bp-d33ccc56-4b5b-483b-9f2f-1b66d1171011 Signature: fslsp_x64.dll@0x15385

fslsp_x64.dll = F-Secure security software

ucrtbase.dll = Windows

KERNELBASE.dll = Microsoft

user32.dll = Windows User API

fsgkiapi_x64.dll = F-Secure Corp


Check F-Secure for updates. If the problem continues, disable it.