Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I set specific search engine page (e.g. google.de instead of google.fr)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I have defined "google" as my preferred search engine. When I type a search request into the search box, the search is always processed with google.FR and not google.de as I want to have it. How can I set the correct google page?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, you could install a dedicated search plugin for google.de: http://mycroftproject.com/search-engines.html?name=Google&category=12&country=DE

please also update your firefox version since it's very outdated and therefore insecure: Update Firefox to the latest release