Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar is not working

 • 3 trả lời
 • 31 gặp vấn đề này
 • 6191 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Livewire42v

more options

After updating firefox, my bookmark toolbar does not work. The bar itself is there but there are no bookmarks. I can't restore or add any bookmarks.

Giải pháp được chọn

hello, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? if not, maybe an addon is interfering here...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hello, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? if not, maybe an addon is interfering here...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

more options

Make sure toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible. Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • check that "Bookmarks Toolbar Items" is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.
more options

Thanks for the reply! For some reason, the update turned off the bookmark toolbar so I had to open the customization menu and enable it once again.