Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook Games don't play,says "Context 3D not avail/Poss.Reasons:wrong wmode or missing Device-help

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2744 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PBurse

more options

Just installed Firefox & Adobe Flash Player.Firefox is my Default Page instead of Chrome.When I click on a Game in Facebook it says,the Question I asked above.It says:Context 3D not available! Possible Reasons:wrong wmode or missing device.I'm not a Computer Whiz,just like to play my Games.I installed Firefox,because my Games on Fb where running slow or it says:Wait or kill.I don't even know what a wmode is.Please,help.....Thank you

Giải pháp được chọn

Context 3D only works with the 32 bit Shockwave Flash plugin. So you will have to install a 32-bit Firefox version to be able to use this feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Context 3D only works with the 32 bit Shockwave Flash plugin. So you will have to install a 32-bit Firefox version to be able to use this feature.

more options

Thanks for your Help.PBurse