Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is favorites bar in firefox 47

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 8319 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am using Firefox 47. I can not figure out the favorites bar. Where did it go and how do I get it back.Can you help me with this

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't have "favorites", it has bookmarks.

Hit the Alt key to reveal the Menu Bar. if you don't have it showing all the time.

Then open View and hover over Toolbars - see if Bookmarks Toolbar is selected. If not, click on it to have the Bookmarks Toolbar show.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't have "favorites", it has bookmarks.

Hit the Alt key to reveal the Menu Bar. if you don't have it showing all the time.

Then open View and hover over Toolbars - see if Bookmarks Toolbar is selected. If not, click on it to have the Bookmarks Toolbar show.